Wynajem auta zastępczego

W świetle obowiązujących przepisów prawa osoba, której pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego ma prawo do najmu samochodu zastępczego. Kosztami najmu obciążone zostaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy kolizji.

Często wiąże się to jednak z wieloma formalnościami oraz koniecznością zapłaty za wynajem z góry. Samo dochodzenie zwrotu kosztów wynajmu możliwe jest dopiero po zakończeniu całego procesu likwidacji szkody oraz dostarczeniu kompletu dokumentów, co często ciągnie się tygodniami.

Klienci korzystający z naszych usług nie muszą się tym wszystkim przejmować, ponieważ wszelkie formalności od początku do końca są załatwiane przez nas . Dodatkowo całość wynajmu rozliczana jest bezgotówkowo. Nasi klienci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wynajmem od nas auta zastępczego - dajemy bowiem 100% gwarancję braku kosztów nawet w przypadku, kiedy ubezpieczyciel odmówi nam zapłaty za auto zastępcze.Jak w razie wypadku otrzymać bezpłatnie auto zastępcze?

1. Musisz być poszkodowanym – wypadek został spowodowany przez innego kierowcę, z którego OC będzie likwidowana szkoda.
2. Na miejsce zdarzenia została wezwana Policja lub masz spisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.
3. Formalności zajmą kilka minut i już po chwili będziesz mógł kontynuować jazdę autem zastępczym.
4. Auto wracasz po naprawie własnego w warsztacie lub po otrzymaniu na konto wypłaty odszkodowania.

O pieniądze za wynajem auta się nie musisz się martwić - odbierzemy je od ubezpieczyciela i przebrniemy za Ciebie przez wszystkie związane z tym zawiłe procedury, łącznie z ew. procesem sądowy. Nie wpłacasz kaucji zabezpieczającej ani nie wykładasz pieniędzy za najem.

Zadzwoń na całodobowy numer 603 630 497.Refundacja kosztów wynajmu samochodu zastępczego
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z póź. zm.) odszkodowanie ustala się i wypłaca w graniach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę. Wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego świadczonego z tytułu ubezpieczenia OC zakreślona jest więc granicami odpowiedzialności cywilnej posiadacza, kierowcy samochodu. Do rozstrzygnięcia o odszkodowaniu ubezpieczeniowym przy ubezpieczaniu OC koniecznym jest sięgnięcie do ogólnych reguł Kodeksu cywilnego odnoszących się do zakresu odszkodowania, w szczególności do przepisu art. 361 § 1 i 2 k.c. Reguły te nakazują przestrzeganie zasady pełnego odszkodowania w granicach adekwatnego związku przyczynowego. Podstawową bowiem funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę, przy czym nie może ono jednak przewyższać wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Co do zasady, normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 §1 k.c. jest niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia, ale również zniszczenia i to w oderwaniu od faktu, czy samochód ten wykorzystywany był do celów zarobkowych, czy też służył do zaspokajania normalnych i doniosłych społecznie funkcji życiowych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli poszkodowany poniósł z związku z tym koszty, które były konieczne na wynajem samochodu zastępczego to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu.

Źródło: www.urz.gov.pl

© 2013-2016. Centrum Odszkodowań. Wszystkie prawa zastrzeżone.