Wypadki komunikacyjne - Auto Casco


Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie mamy obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia. Jak większość ubezpieczeń gospodarczych, z wyjątkiem tych określonych odrębnymi przepisami, jest zawierane poprzez podpisanie umowy i to umowa jest głównym źródłem praw i obowiązków zarówno konsumenta, jak i zakładu ubezpieczeń.
Ubezpieczenie autocasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz - czyli poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe, we wzorcach określane w skrócie KR.

Najczęściej zawarcie umowy oznacza przystąpienie do warunków umowy, jakie dany zakład ubezpieczeń określił w Ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów (o.w.u.). Jest to odrębny dokument, zazwyczaj kilkunastostronnicowy. O.w.u. są tzw. wzorcem umownym, co oznacza, że wiążą drugą stronę (klienta), jeżeli zostaną doręczone przed zawarciem umowy. Agent ubezpieczeniowy powinien udostępnić nam treść o.w.u. odpowiednio wcześniej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na szczegółowe zapoznanie się z ich treścią. Należy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia najczęściej kwitujemy również odbiór dokumentu o.w.u. Skoro kwitujemy ich odbiór, musimy wiedzieć, że będą nas one wiązać.

Ogólne warunki ubezpieczenia opracowuje samodzielnie każdy zakłady ubezpieczeń. Oznacza to, że nie są one jednakowe dla wszystkich zakładów ubezpieczeń, jak np. w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, i często różnią się znacznie swoimi postanowieniami. Dlatego każdorazowo sprawy naszych klientów rozpatrywane są indywidualnie.

© 2013-2016. Centrum Odszkodowań. Wszystkie prawa zastrzeżone.