Rehabilitacja i leczenie


W przypadku szkody na osobie polegającej na wywołaniu rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała, poszkodowany ma prawo żądać pokrycia wszelkich kosztów, do których zaliczamy m.in.:

- koszty zakupów leków;
- koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych;
- koszty konsultacji u wybitnych specjalistów;
- koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych;
- koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez;
- koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu;
- koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym;
- koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne lub odwiedziny.

Ważne jest to, że gdy poszkodowany ma świadomość, iż leczenie doznanych obrażeń nie obejdzie się bez dodatkowych kosztów ma prawo zwrócić się do sprawcy szkody o pokrycie kosztów leczenia z góry.

© 2013-2016. Centrum Odszkodowań. Wszystkie prawa zastrzeżone.