Szkody osobowe


Szkoda na osobie polega na wywołaniu rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała, śmierci poszkodowanego w skutek wypadku, umyślnego naruszenia dóbr osobistych człowieka. Szkoda ta może być wywołana np. spowodowaniem wypadku samochodowego lub innego umyślnego naruszenia dóbr osobistych.

Z tytułu szkody na osobie poszkodowany może dochodzić roszczeń w zakresie:
- zaliczki na poczet kosztów leczenia;
- zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby - jeśli ta była konieczna;
- kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych;
- zwrotu utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących;
- zwrotu zniszczonej odzieży w wypadku i innych przedmiotów - rachunki, zniszczone przedmioty, odzież, oświadczenia.

W związku ze szkodami na osobie możemy wyróżnić dwie kategorie sytuacji:
- gdy w następstwie wypadku obrażeń ciała doznał poszkodowany - wtedy świadczenia należą się poszkodowanemu,
- gdy w następstwie wypadku poszkodowany zmarł - wtedy świadczenia należą się osobom bliskim zmarłego.

© 2013-2016. Centrum Odszkodowań. Wszystkie prawa zastrzeżone.