Kolizja z samochodem z zagranicy

21 lipca 2020

l

admin

Nikt z nas, planując wyjazd, nie myśli o tym, że może ulec wpadkowi lub kolizji. Zdarzenia takie przytrafiają się jednak nawet najbardziej doświadczonym kierowcom. Czasami to chwila nieuwagi innej osoby może doprowadzić do stłuczki, która pokrzyżuje nasze plany na dalszą podróż. O czym zatem powinniśmy bezwzględnie pamiętać w przypadku ewentualnego nieprzewidzianego zdarzenia na drodze?

Co zrobić jeżeli kolizji spowodowana została na terenie Polski przez obcokrajowca?


Jeżeli sprawcą kolizji jest kierujący pojazdem zarejestrowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Andory, Chorwacji lub Serbii – nie ma on obowiązku posiadana przy sobie Zielonej Karty – czyli międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC. W przypadku takiego zderzenia należy spisać numery rejestracyjne pojazdu, jego markę, numer polisy OC oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym umowa została zawarta. Jeżeli na miejsce zdarzenia nie była wzywana policja, ważne będzie również spisanie oświadczenia o kolizji drogowej.

Jeżeli udało nam się ustalić dane zakładu ubezpieczeń sprawcy, w wyszukiwarce dostępnej na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych można sprawdzić, czy dane towarzystwo ma na terenie Polski nominowanego korespondenta. Jeśli tak jest, to możliwe jest zgłoszenie mu wypadku oraz związanej z nim szkody. Jeżeli ubezpieczyciel sprawcy nie ma korespondenta, wówczas szkodę należy zgłosić do PZU S.A. lub TUiR Warta S.A., które pełnią rolę agentów Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zajmą się dalszą likwidacją tak zgłoszonej szkody.

Jeżeli nie uda nam się ustalić, w jakim zakładzie ubezpieczony był pojazd osoby, która spowodowała kolizję, wówczas również należy zgłosić dane zdarzenie do jednej z tych dwóch polskich firm – podając przy tym numer rejestracyjny i państwo rejestracji samochodu sprawcy. Towarzystwa te zajmą się dalszą likwidacją zgłoszonej szkody – dokonają oględzin oraz wycenią straty.

Jeżeli okaże się, że sprawca kolizji posiada pojazd zarejestrowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczych, a nie pochodzi też ze Szwajcarii, Andory, Chorwacji, czy Serbii, wówczas powinien on posiadać Zieloną Kartę (międzynarodowy dowód ubezpieczenia OC) lub tzw. ubezpieczenie graniczne. W razie takiej stłuczki należy również spisać numery rejestracyjne i markę drugiego pojazdu, jak również numer Zielonej Karty i nazwę zakładu ubezpieczeń. W każdym przypadku pamiętajmy także o wspólnym oświadczeniu – jego brak, w szczególności w razie niewezwania na miejsce policji, może znacznie utrudnić nam dochodzenie należnego odszkodowania.

Na podstawie numeru Zielonej Karty, dzięki wyszukiwarce korespondentów znajdującej się na stronie PBUK, można ustalić zakład ubezpieczeń, któremu możemy zgłosić powstałą szkodę. W razie jego braku na liście, należy zgłosić kierować się do agentów PBUK, czyli PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Jeżeli nie znamy nazwy ubezpieczyciela sprawcy kolizji – należy skontaktować się z samym Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli sprawca kolizji nie posiadał Zielonej Karty, powinien mieć polisę tzw. ubezpieczenia granicznego. Umowę taką zawiera się na czas nie krótszy niż 15 dni. W przypadku kolizji z posiadaczem tego rodzaju dokumentu szkodę należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, który wystawił daną polisę.

Jeżeli okaże się, że sprawca kolizji posiada pojazd zarejestrowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczych, a nie pochodzi też ze Szwajcarii, Andory, Chorwacji, czy Serbii, wówczas powinien on posiadać Zieloną Kartę (międzynarodowy dowód ubezpieczenia OC) lub tzw. ubezpieczenie graniczne. W razie takiej stłuczki należy również spisać numery rejestracyjne i markę drugiego pojazdu, jak również numer Zielonej Karty i nazwę zakładu ubezpieczeń. W każdym przypadku pamiętajmy także o wspólnym oświadczeniu – jego brak, w szczególności w razie niewezwania na miejsce policji, może znacznie utrudnić nam dochodzenie należnego odszkodowania.

Jeżeli kierowca, który spowodował stłuczkę nie ma ważnego ubezpieczenia granicznego, wówczas likwidacją szkody zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W takim przypadku zdarzenie należy zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń.

Co w przypadku kolizji na terenie innego kraju?


W zależności od państwa, w którym dojdzie do wypadku lub kolizji, procedury dochodzenia odszkodowania mogą być różne, uzależnione od lokalnych przepisów regulujących te kwestie oraz od tego w jakich krajach zarejestrowane są pojazdy uczestników wypadku.

W takich przypadkach należy zawsze pamiętać o spisaniu numerów rejestracyjnych oraz marki pojazdu sprawcy, a także uzyskaniu danych dotyczących jego ubezpieczenia (numeru polisy i nazwy zakładu ubezpieczeń). Zdobycie tych informacji niezwłocznie po wypadku jest bardzo ważne. Po powrocie do kraju ustalenie danych może okazać się znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku kolizji na terenie innego państwa można uzyskać na stronie PBUK.

W przypadku większości krajów Unii Europejskiej szkodę można zgłosić ubezpieczycielowi OC sprawcy w państwie, gdzie miał miejsce wypadek lub w kraju zamieszkania poszkodowanego – reprezentantowi wyznaczonemu przez firmę, u której polisę wykupił sprawca. Należy jednak pamiętać, że w razie wypadku spowodowanego ruchem pojazdu zarejestrowanego w Szwajcarii nie ma możliwości zgłoszenia szkody w innym kraju.

Podsumowanie


W każdym przypadku, jeżeli w wyniku wypadku ktoś został ranny, należy o zdarzeniu poinformować policję i pogotowie. Jeśli stłuczka w Polsce miała niegroźny przebieg, a żaden z jej uczestników nie ucierpiał – wówczas wystarczające do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy będzie sporządzenie oświadczenia. W takiej notatce należy wskazać okoliczności i przebieg zdarzenia oraz dokładne dane obu pojazdów, w tym numer rejestracyjny, markę i model oraz numer polisy OC sprawcy i nazwę jego ubezpieczyciela. Warto odnotować także dokładne dane kierowców uczestniczących w danej kolizji. Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez obu kierujących.

Jeżeli sprawca zdarzenia nie chce podpisać oświadczenia lub zgłasza wątpliwości co do swojej odpowiedzialności za stłuczkę – wówczas konieczne może się okazać wezwanie policji. Na podstawie takiej interwencji możliwe będzie sporządzenie notatki o zdarzeniu drogowym, w której wskazane zostaną dokładne dane obu kierowców oraz pojazdów uczestniczących w kolizji. Funkcjonariusze pomogą również ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za stłuczkę.

W przypadku kolizji na terenie innego kraju czasami niezbędne jest wezwanie patrolu policji w celu potwierdzenia okoliczności danego zdarzenia i ustalenia danych niezbędnych do dochodzenia odszkodowania od sprawcy. Czasami za wezwaniem patrolu przemawia również bariera językowa i problem z porozumieniem się z obcokrajowcem. Na wszelki wypadek wybierając się za granicę dobrze więc zaopatrzyć się w dwujęzyczny (polsko-angielski) druk wspólnego oświadczenia o kolizji drogowej. Gotowy formularz takiego druki znajdziemy na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Prawidłowo wypełniona treść pozwoli nam na uzyskanie należnego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Źródło: MOTO.PL

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *