Wypadki komunikacyjne – OC

OC SPRAWCY

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenia ubezpieczeniowe wówczas, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną pojazdem szkodę, tzn. w przypadku wystąpienia np. śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Oczywiście obowiązkowe jest wówczas sporządzenie oświadczenia o kolizji. Zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązki zapłaty sprawcy wypadku.

O jakie odszkodowanie po wypadku można się ubiegać?

Poszkodowany może w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy ubiegać się o wypłatę:

  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, np. na naprawę pojazdu, holowanie, pojazd zastępczy;
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
  • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad nim, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu;
  • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku;
  • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), które jest uzasadnione, w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia, traci prawo do renty uzupełniającej;
  • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką;
  • zwrotu utraconych zarobków w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności).

Kiedy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Nie we wszystkich sytuacjach można zgłaszać powyższe żądania roszczenia, jako że ich zakres zależy od konkretnej sprawy, rodzaju szkody i powstałych uszczerbków (majątkowych, osobowych).

Zdarzenia, które dają podstawę do ubiegania się o odszkodowanie, muszą być związane z ruchem objętego ubezpieczeniem pojazdu, np.:

  • wsiadaniem lub wysiadaniem z auta;
  • rozładowywaniem lub załadowywaniem;
  • postojem.

Warto pamiętać, że można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku, gdy zadośćuczynienie okazało się niewystarczające lub zaniżone.

Pomożemy Ci w uzyskaniu stosownego odszkodowania w związku z zaistniałym wypadkiem komunikacyjnym.

Centrum odszkodowań

Miałeś wypadek? Zadzwoń lub wypełnij formularz!

tel. 603 630 497

Wymagana zgoda